hälla i inombords omständig ritualbländare sluts i ämnar plockade klump i klump av timglasdärnere slagget ansiktet spåras iposttron tre stöt stora postbilari skogen som vanligt inte vaken där hellerlägger in ansiktet i korsdrag i korsdrag-i stuh stubben rotvältani rotvältan stannar grenar som röttervänder handinne i trästugan ansiktet spänns ut i en vid bågedämmer upp för mullvaden i skogeninte som förutdär såg jag diginmurad i lera
Source: Texts